Interlingua - nemzetközi nyelv
Funkciószavak

Az alábbiakban megismerkedhetünk a nyelvtan és a szótár határterületén álló segédszavakkal és kifejezésekkel, az ún. funkciószavakkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szavak és a kifejezések közti kapcsolatokat jelölve mondatot építhessünk. Az összeállítás a A. Gode - H. Blair féle interlingva nyelvtan magyar változata alapján készült.

Funkciószavak

a: -nak/nek; -ba/be, -ra/re, -hoz/hez/höz; -ban/ben, -on/en/ön, -nál/nél; -kor, -n; múlva, után
ab: -tól/től (fogva/kezdve), -ról/ről, -ból/ből, óta
alias: másként, más módon; más néven; máskor
alibi: máshol; máshová
ali(c)-: vala-
alicubi: valahol; valahová
alicun: valamilyen, valami; néhány, egy kevés
alicun cosa: valami
alicuno: valaki
aliquando: valamikor; bármikor
aliquanto: némileg, némiképp, valamilyen mértékben
alique (névm): valami
alique (hsz): némileg, némiképp
alora: akkor, abban a pillanatban; abban az esetben, ennélfogva
alto: tető, csúcs, felső rész
in alto: föl; felfelé; fent; felül, a tetején
ambe: mindkét, mindkettő
ambes: mindketten
an: <eldöntendő kérdő névmás>; ksz vajon
an il habe le libro?: nála hn van a könyv?
ancora: hsz még; isz hogy volt! még egyszer!
anque: is, szintén
anque io: én is
non solo ... ma anque: nemcsak ..., hanem ... is
ante (ej): <idő és hely> előtt; elé; felett; fölé
ante (hsz): <hely> előtt, előre; <idő> előbb, (az)előtt, megelőzőleg
ante que: mielőtt/inkább (mint)hogy
ante-heri: tegnapelőtt
a pena: alig; aligha, bajosan
apud: -nál/nél, -hoz/hez/höz közel
assatis: elég(gé), meglehetősen
assi: így, úgy; ilyen, olyan
assi ... como: olyan ..., mint
avante: előtt, előre, elöl
basso: alsó rész, vmi alja
a basso: le(felé)
in basso: lent, lenn; le(felé)
bastante (mn): elég, elegendő, elégséges
bastante (hsz): elég(gé)
ben que: bár, habár; ámbár
bis: kétszer; isz hogy volt! még egyszer!
cata: mindegyik, minden egyes
cata uno: ki-ki, mindenki (külön-külön), minden egyes személy
causa: ok
a causa de: miatt, -nak/nek következtében
certo: bizonyosan
circa: körül; <időben> közel, táján; körülbelül
como: hogy(an), milyen; ahogy(an); mint
como si: mintha
comocunque: bárhogy(an) (is), akárhogy(an) (is); bármennyire, akármennyire
con: -val/vel (együtt); által, révén, segítségével
concernente: -ra/re vonatkozólag, -t illetőleg, ami ...-t illeti
contra (ej): -val/vel szemben/szemközt/átellenben; ellen, ellenére, ellenében
contra (hsz): szemben, szemközt, átellenben; ellenkezőleg, ezzel szemben
cuje: ki(k)é, melyiké, mi(k)é; aki(k)nek a(z), ami(k)nek a(z), amely(ek)nek a(z)
-cunque: akár-, bár-
de: -ból/ből, -tól/től, -ról/ről; körül; -tól/től kezdve, óta; -nak/nek a(z); által, miatt
deman: holnap
deman matino: holnap reggel
deman vespere: holnap éjszaka
depost (hsz): azután, később, utóbb, utólag, azt követően, attól fogva
depost (ej): után, -tól/től kezdve/fogva, óta
depost que: amióta, azóta hogy, mióta csak; mivel; minthogy
desde: óta, -tól/től (kezdve), -ból/ből
dum: (a)míg, mialatt, ameddig; feltéve hogy; hacsak, már csak ... is
dunque: ezért/azért (hát), tehát, következésképpen
durante: <idő> alatt
durante que: (a)míg, mialatt, miközben
e: és
e ... e: mind ... mind, is ... is, egyrészt ... másrészt
ecce: íme!; tessék, itt van(nak)
ergo: tehát, ezért, ennél fogva, következésképpen, akkor
esque: <eldöntendő kérdő névmás>
esque ille ha le libro?: nála hn van a könyv?
et cetera, (röv) etc.: és a többi, röv stb.
etiam: is, szintén, hasonlóképpen; (sőt) még ... (is)
non solmente ... sed etiam: nemcsak ..., hanem ... is
ex: -n kívül; -ból/ből, közül
excepte: -t kivéve, kivételével, -n kívül
extra (hsz): kívül, kint, kinn; ráadásul, azonkívül, azonfelül; külön
extra (ej): -n kívül, -n felül, -n túl; -t kivéve; -t beszámítva
foras (hsz): szabadban, kívül, kint; házon kívül; kívülről
foras (ej): -n kívül, -t kivéve
foras de: -n kívül, -n felül, -n túl
foras de se: magánkívül
forsan: talán, esetleg, lehet hogy
gratis: ingyen, díjtalanul
haber: van vkinek vmije, vmit birtokol, vmit bír
il ha: van(nak) ...; létez(nek) ...
heri: tegnap
hic: itt, ide
de hic a (un hora): mostantól (egy óra) hosszat
usque (a) hic: eddig, idáig; mostanáig, ez idáig
hic juncte: ezzel, ezennel, ezúttal; mellékelve
hodie: ma
ibi: ott, oda
ibidem, (röv) ibid., Ib.: ugyanott, röv uo.
idem, (röv) id.: ugyanaz, röv ua.; ugyanúgy, dettó
igitur: hsz/ksz tehát, ezért, azért; akkor, azonnal
il: <alaki alany, személytelen névmás> (az)
illa: ő, az nn <nőnemű élőlény>
illac: ott, oda
ille: ő, az hn <élettelen és hímnemű élőlény>; az, az előbbi
illes: ők, azok
illo: az, ő sn <elvont, élettelen, ill. semlegesnemű (vagy annak tekintett) élőlény>
in: -ban/ben, -ba/be
infra (hsz): lent, alul, alant; alatt(a); alá(ja)
infra (ej): alatt, -n alul, -nál/nél lejjebb; alá
insimul: együtt
inter: között, közt; közé
interim: (idő)közben, ezalatt
intertanto: (idő)közben, ezalatt
intra: ej -n belül <idő és hely>, belsejében; hsz benn, bent, belül, otthon
intro: befelé, belsőleg, bent, belül, belsejében, belülről
io: én
ipse: nyomósító nm magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk; éppen
hodie ipse: éppen ma, még ma
iste: ez; az utóbbi
ita: így, úgy; pontosan így/úgy, igen; következésképpen, eszerint/aszerint, tehát; ennek/annak megfelelően
jam: már, azonnal, rögtön; épp most, pár perce; valóban, igazán, tényleg, csakugyan
non... jam: soha többé, már/többé/tovább nem
jammais: mindig, bármikor, akármikor; valamikor, egyszer
non... jammais: soha(sem)
jammais!: soha!
justo: épp(en), egészen, pontosan, pont(ban)
justo nunc, justo ora: éppen most, éppen ebben a pillanatban
juxta (hsz): közel, a (közvetlen) közelben, mellette
juxta (ej): -hoz/hez/höz közel, a (közvetlen) közelében, (közvetlenül) mellett
la: őt, azt; neki, annak nn <nőnemű élőlény>
le (határozott névelő): a(z)
le (személyes névm): őt, azt; neki, annak hn <élettelen és hímnemű élőlény>
les: őket, azokat
lo: azt, őt; annak, neki sn <elvont, élettelen, semlegesn. (vagy annak tekintett) élőlény>
lo que: (az,) ami(t); (az[t]), hogy mi(t)
loco: hely
in loco de: helyett
in su loco: helyette, inkább
longe: messze, távol
de longe: messziről, távolról, távolból
lontan: távoli, messzi, távol fekvő, messze eső
lor: a(z) ő ...-(j)uk/(j)ük
lore: övék, a(z) ő ...-(j)uk/(j)ük
ma: de
non solo ... ma anque: nemcsak ..., hanem ... is
malgrado: ellenére, dacára
maniera: mód
de maniera que: (azért / avégett / a célból) hogy
me: engem, nekem; magam(at)
melio: jobban, különbül
tanto melio: annál/annyival jobb
melior: jobb, különb
le melior: a legjobb
mesme: ugyanaz, -ez; ugyanolyan, -ilyen; azonos, egyforma; saját; maga <pl. a király maga>
mesmo: ugyancsak, szintén, hasonlóképpen; még, is; éppen
hodie mesmo: éppen ma, még ma
ora mesmo: éppen most, máris, rögtön
mi: a(z) én ...-m
mie: enyém, a(z) én ...-m
minus: kevésbé; -n nélkül, -t kivéve, mínusz
a minus que: ha(csak) nem, kivéve hogyha
al minus: legalább
le minus: a legkevésbé
totos minus ille: mindenki rajta kívül
multo: nagyon, igen
nam: mert, mivel, minthogy, ugyanis
nemo: senki
ni: sem
nihil, nil: semmi
nimie: túl sok, igen sok
nimis: túl(ságosan), nagyon (is)
no: hsz nem <önálló tagadószócska>
non: nem <mondatrészt tagadó szócska>
si non: mert/vagy különben; mert ellenkező esetben; ha(csak) nem; kivéve ha/hogy
nondum: még nem
nonne: ugye
il es ver, nonne?: ugye ez igaz?
nonobstante (ej): ellenére, dacára
nonobstante (hsz): ennek ellenére, mindamellett, mindazonáltal, de azért mégis
nos: mi; minket; nekünk; magunkat
nostre: a(z) mi ...-nk; miénk
nulle: semmi, semmiféle, semennyi; semmis, értéktelen
nullemente: semmiképpen, sehogy, a legkevésbé sem, egyáltalá(ba)n nem
nunc: most
nunquam: soha
nusquam: sehol; sehová
o: vagy
o ... o: vagy ... vagy, akár ... akár
olim: egykor, valamikor, régebben; majd egyszer, valamikor (a jövőben)
omne: minden, minden egyes; összes
de omne mano: minden kézből
de omne latere: minden kézből
in omne caso: minden esetben
omne cosa: minden
omnes: valamennyien
on: <általános alany> az ember(ek), valaki, te, mi, ők
ora: most
parte: rész
a parte: széjjel, szét; félre, oldalra
in parte: részben
del parte de: részéről
de parte a parte: keresztül-kasul
in nulle parte: sehol
passato: -val/vel ezelőtt, -(j)a/(j)e <idő>
pauc: kevés, nem sok
un pauc (de): egy kicsi(t), egy kevés, egy keveset
pauc a pauc: lassanként, lassacskán, apránként
in pauc: rövidesen, nemsokára
pauco: kevéssé, egy kissé, kis mértékben, nem nagyon
per: át, keresztül; folyamán, alatt, -szerte; által, révén, segítségével; per, -nként
perque: miért, mi okból/célból; amiért, ami miatt; mert; mivel
plus: jobban, inkább, többé; plusz
le plus: a leginkább
de plus: azonkívül, továbbá; azonfelül, ráadásul
de plus in plus: egyre inkább, mindinkább, jobban és inkább
in plus: ráadásul, azonkívül/ezenkívül, szintúgy
al plus: (a) legjobb esetben, legfeljebb
plus o minus: többé kevésbé
non ... plus: nincs több ...
pois: hsz azután, később, utóbb, utólag; azontúl, attól kezdve; ksz mert, mivel
pois que: miután, mivel, minthogy, mert
post (hsz): mögött, mögé, hátul; hátra(felé), vissza(felé); azután
post (ej): után, mögött, mögé
post que: miután, mivel, minthogy, mert
postea: azután, később, utóbb, utólag; azontúl, attól kezdve
postquam: miután, azután hogy; (rögtön) amint (hogy), mihelyt
potius: inkább, lehetőleg, előbb
presso: közel, közel(é)ben; -hoz/hez/höz közel(re), (közvetlen) közelébe(n), mellett, mellé
a presso de: otthonában, címén; -nál/nél, között
presto: gyorsan, szempillantás alatt
preter (hsz): mellette el, túl, felette, kívül
preter (ej): -n túl, -n felül; -n kívül, -t kivéve; mellett el, mentén, hosszában
pridem: régen(te), hajdan, egykor
pro: -ért, számára, részére; -ért (cserébe); helyett
pro (+ fn in): azért hogy
proque: miért, mi okból/célból; amiért, ami miatt; mert; mivel
qual: milyen; amilyen, amely; amint, ahogy
le qual: aki, ami, amely
qualcunque: akármilyen, bármilyen
quando: mikor; amikor
quandocunque: akármikor, bármikor
quante: mennyi, hány; amennyi, ahány
quanto: amennyire, annyira mint
quanto ... tanto: minél ... annál
quanto a: ami ...-t illeti
quare: miért, mi okból/célból; azért, annak okáért, minélfogva; amiért
quasi: szinte, majdnem, csaknem; bizonyos értelemben, ha úgy vesszük
quasi que: mintha
que (kérdő névm): mi
que (vonatkozó névm): aki(t), akik(et), ami(t), amik(et), amely(et), amelyek(et)
que (ksz): hogy
qui: ki(t), kik(et); aki(t), akik(et)
de qui: (a)ki(k)nek a(z), (a)ki(k)é
quia: mert, mivel, minthogy
quicunque: akárki(t),bárki(t), aki(t) csak
quo (hsz): hova, hová; ahova, ahová; ezáltal, ezért
quo (ksz): azért / avégett / a célból hogy
re: -ról/ről, felől, -re vonatkozóan, -t illetőleg
retro: hátra(felé), vissza(felé); azelőtt, ezelőtt
a retro: hátrafelé, visszafelé
salvo: -n kívül; -t leszámítva, ha nem volna ...
salvo que: hacsak / hogy / mintha nem; anélkül, ha az/ez nem volna
satis: elég; meglehetősen
esser satis: vmi elég
haber satis: elege van
satis de (tempore, etc.): elég (idő stb.)
se: visszaható nm magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk
secundo: szerint, mentén
secundo que: aszerint hogy; amennyiben; úgy ... mint
sed: de
semper: mindig
si (hsz): így, úgy; ilyen, olyan; <önálló igenlőszócska> igen
si ... como: olyan ..., mint
si (ksz): ha, vajon
si non: mert/vagy különben; mert ellenkező esetben; ha(csak) nem; kivéve ha/hogy
sia: legyen
sia ... sia: legyen (ez) ... vagy legyen (az), legyen bár ... vagy, akár ... akár
qual que sia: akármilyen, bármilyen
sin: nélkül, híján
sol: egyedüli, egyetlen
viver sol: egyedül él
sentir se sol: egyedül érzi magát
solo: csupán, csak
non solo ... ma anque: nem csak ... hanem ... is
su: a(z) ő ...-(j)a/(j)e
sub: alatt, alá, alól; -nál/nél lejjebb, -n alul
subinde: rögtön/követlenül utána, azonnal, haladéktalanul; ismételten, többször, gyakran, időről időre, újra meg újra
subito: hirtelenül, váratlanul
subtus: lent, alul, alant; alatt(a); alá(ja)
sue: övé, a(z) ő ...-(j)a/(j)e
super (ej): fölött, a tetején, -on/en/ön; fölé, a tetejére, -ra/re; -n fölül/túl; -ról/ről (szólva), felől
super (hsz): fent, felül, felette, a tetején
super toto: mindenekfelett, mindenekelőtt, legfőképp
supra (ej): fölött, -n fölül, -n túl
supra (hsz): a tetején, fent, felül, felette
sur: -on/en/ön, a tetején; -ra/re, a tetejére
tal: mn ilyen, olyan; ilyenfajta, olyanfajta
tal e tal: ilyen és ilyen, ez és ez
talmente: hsz ilyen, olyan; ennyire, annyira
un libro talmente belle: egy ilyen szép könyv
tamen: azonban, mégis, mindamellett, annak ellenére, jóllehet, habár
tante: ennyi, annyi; valamennyi (= bizonyos mennyiségű), ennyi meg ennyi
tante per cento: ennyi meg ennyi százalék
tante ... como: annyi ... mint
tanto: ennyire, annyira; így, úgy; ennyit, annyit
tanto ... como: úgy/annyira ... mint
in tanto que: mivel, minthogy
tanto plus ... que: annál (is) inkább, hogy
quanto ... tanto: minél ... annál
tarde: mn késő, kései; lassú, nehézkes; hsz későn
plus tarde: későbbi, azt követő; később; azután, utóbb
al plus tarde: legkésőbb(en)
te: téged, neked; magad(at)
tosto: nemsokára, rövidesen, hamar; mindjárt, azonnal, rögtön
plus tosto: inkább
si tosto que: mihelyt, (rögtön) amint, amikor
tote: mindegyik, minden; egész
tote le (homines): minden (ember)
totos: mindnyájan, mindenki
de tote (le) corde: teljes szívből, meggyőződéssel, örömest, készséggel
tote (le) duo: mindkét
totevia: mégis, de azért, ennek ellenére
toto (fn): minden
le toto: az egész
super toto: mindenekfölött
ante toto: mindenekelőtt
 post toto: végül is, végtére is, mindennek ellenére
del toto: egyáltalá(ba)n
in toto: teljes egészében; teljesen, egészen
toto (hsz): teljesen, egészen
trans: -n át, -n keresztül; -n felül, -n túl; túlsó oldalán/oldalára
troppo: túl, túl sok
troppo (de) (libros, etc.): túl sok (könyv ...) <megszámlálható főnevekkel>
troppo (de) (aqua, etc.): ttúl sok (víz ...) <megszámlálhatatlan főnevekkel>
de troppo: fölösleges, fölös számú, több (mint amennyi kellene)
tu: te; a(z) te ...-d
tue: tiéd, a(z) te ...-d
tunc: akkor
ubi (nm): hol, hová, merre; ahol, ahová, amerre
ubi (ksz): ahol, ahová, amerre; (abban) amiben; amint (hogy), mihelyt, amikor; amire, ami után
a ubi: ahová, amerre
de ubi: ahonnan, ahonnét
ubicunque: akárhol, bárhol; akárhová, bárhová
ubique: mindenütt, mindenhol; mindenüvé, mindenhová; ahol/ahová csak, bárhol/bárhová (is)
ultra (hsz): a túloldalon, túloldalra; messzebb(re), távolabb(ra)
ultra (ej): túlsó oldalán/oldalára; -n túl, -n felül, felett, után; -n kívül, -t beszámítva
ultra illo: azonkívül, ezenkívül; azonfelül, ezenfelül
ultra que: eltekintve attól hogy, nem számítva azt hogy
un: egy; egyik
le un le altere: egyik a másikat, egymást
le unes le alteres: néhányan a többit/másokat, egymást
uno: <általános alany> az ember(ek), valaki, te, mi, ők; egyik
unquam: valaha, valamikor, egyszer, egykor; bármikor
usquam: valahol, valamikor
usque (egészen) -ig
usque nunc: (egészen) mostanáig, eddig, ez ideig
verso: felé, irányába(n); felé, tájban, körül
via (hsz): el(felé), ki(felé)
via!: ki innen! takarodj(on/atok/anak)!
via (ej): -ként, útján; -n keresztül, -n át (haladva)
vice: alkalom, sor; alkalommal, ízben, -szor/szer/ször
alicun vices: néha, némelykor, olykor
un vice: egyszer, egy alkalommal; egykor, valamikor
un vice que: egyszer hogy
in vice de: helyett
a vices: néha, időnként, olykor
altere vice: (egy) másik alkalommal
plure vices: többször, számos alkalommal, több ízben, újra meg újra
viste: -ra tekintettel; -hoz képest
viste que: tekintve hogy
voluntarie: szívesen, örömmel, szíves örömest, készségesen
vos: ti, ön(ök); benneteket, ön(öke)t; nektek, ön(ök)nek; magatokat, magát, magukat
vostre: a(z) mi ...-nk; miénk; a(z) ön(ök) ...-(j)a/(j)e; ön(ök)é
ya: már, azonnal, rögtön; épp most, pár perce; valóban, igazán, tényleg, csakugyan
ya (io lo crede): meghiszem azt
Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768