Interlingua - nemzetközi nyelv
Dictionario - Szótár (L- Z)

Egy kis szótárat állítottunk össze, amelyben a legfontosabb, mintegy 1500 szó, kifejezés szerepel interlingua és magyar ill. magyar és interlingua nyelven, betűrendben. (A dictionario szerkesztésekor főleg a Stenström - Jeszenszky féle tankönyvben szereplő szavakból merítettünk, de kibővítettük a mai kor számos szavával.)

Dictionario - Szótár (L - Z)

/Dictionario - Szótár A - K/

Interlingua Magyar Magyar Interlingua

la őt (nőt)
labio ajak
laco
lacrima könny
lacte tej
lamentar panaszkodik
large széles
lassar hagy
latere oldal
lavar mos
lavar se mosakodni
le a, az, őt (férfit)
le mesme ugyanaz
le qual aki, akit, ami, amit
le sue az övé
le toto az egész
lection lecke
lecto ágy
lector olvasó
lectura olvasmány
leger olvas
legier könnyű
lente lassú
léttera, líttera levél
levar emel
levar se felkelni
leve 1. könnyű, 2. bal
libere szabad
libro könyv
licentia szabadalom
ligamine link, kötelék, szalag
ligno fa (nem élő)
limitate határolt, korlátozott
limite határ, korlát
lingua nyelv
lingua materne anyanyelv
linguistic nyelvi
littera betű, levél
litteratura irodalom
lo que ami; hogy mi?
loco hely
longe hosszú, hosszan
longíssime nagyon hosszú
lontan távoli
los azokat
lumine fény
luna hold
lunch (lantch) ebéd
lunedí hétfő
ma de, hanem
magazin áruház
magistro tanítómester
mais de
major nagyobb
mal rossz, rosszul
malade beteg
malgrado ellenére
mancar hiányzik
manco hiány
mangiar (gi=j) enni
maniera mód
manifestar kinyilvánít
mano kéz
mantener állít, tart
manual tankönyv, kézikönyv, kézi
manuscripto kézirat
mar tenger
marchar menetel
marita feleség
maritage házasság
maritar se megházasodik
marito férj
martedí kedd
materia anyag
maternal, materne anyai, anya-
matino reggel
matre anya
matur érett
me engem, nekem
medical orvosi, orvos-
medicamento orvosság, gyógyszer
medicar orvosolni, gyógykezelni
médico orvos
medie fél (mn. és fn.)
mediedíe dél (napszak)
melio jobban
melior jobb
membro tag
mense hónap
mensual havi
mensura mérés, mérték
mente elme
mention említés
mentionar említ
menu menü
meravilia csoda
meraviliose csodás
mercante kereskedo
mercantil kereskedelmi
mercato piac
merce áruház
mercuridí szerda
merídie dél
mesme, le mesme (saját) maga
mesmo sőt, még...is
mesura mérés, mérték
methodo módszer
metro méter
micre kicsi, pici
mineral ásványi
minor kisebb
minus kevesebb
minuta perc
miscer kever
mitter helyez
mixtura keverék
moderne modern, korszerű
modeste szerény
módic olcsó
molle lágy
momento pillanat
moneta pénz
monstrar mutat
morbo betegség
moriente haldokló
morir meghal
morite halott
mortal halálos, halandó
morte halál, halott
motorcyclo motorkerékpár
mover mozgat
movimento mozgalom
multe sok, sokat
multilateral sokoldalú
multitude sokaság
multo nagyon
mundial világi
mundo világ
musica zene
musico zenész
mute néma
nam hiszen; ugyanis; mivel, hogy
narrar mesél
nascer születik
naso orr
Natal karácsony
natal születési
natar úszik
nation nemzet
natura természet
naturalmente természetesen
necesse szükséges
nemo senki
nepota lányunoka
nepote fiúunoka
nervose ideges
nette tiszta
ni sem
nigre fekete
nihil, nil semmi
nimie, nimis túl, sok
nive
no nem
nocte éjjel
nómine név
non del toto egyáltalán nem
non mesmo még ... sem
non, no nem
non...jammais soha
non...plus nem...többé
nondum még nem
nonne? nemde?
nonobstante mindazonáltal
nos mi, minket
nostre a miénk
nota jel
nota de banca bankjegy
notar megjegyez, észrevesz
notitia jegyzet
nova hír
nove új
nude meztelen
nulle egy...sem
número szám
numerose számos
nunc most
núnquam soha
o vagy
oblidar elfelejt
oblido felejtés
obra munka, mű
obrero munkás
obscur sötét
obtener megkap
occasion alkalom
occupar se de foglalkozik vmivel
occupation elfoglalás, birtoklás
occurrentia esemény
occurrer történik
oculo szem
odor illat
offender megsért
offensa sértés
omne minden
on (általános alany)
opinar vél
opinion vélemény
opponer ellenkezik
oppósito ellentét
ora most
orator szónok
ordinari közönséges
ordine rend
organisation szervezet
organo szerv
original eredeti
orígine eredet
osar mer, merészel
osso csont
pagar fizet
pais ország
pallor sápadtság
pan kenyér
panico pánik
par pár
para -ért, számára
parco park
parentes szülők
parer tűnik
parlar beszél
parola szó
parte rész
partir távozni
partita indulás
parve kicsi
passar elmegy
passato múlt
passo lépés
patatas burgonya
patiente türelmes
patre apa
patria haza
pauc(o), poc(o) kevés
paupere szegény
pausa szünet
pecia darab
pectore mellkas
pecunia pénz
pede lábfej
pejo rosszabbul
pejor rosszabb
pena gond
pensar gondol
pensata gondolat
per -val, -vel, által
per favor kérem
perder elveszít
perfecte tökéletes
periculo veszély
periódico folyóirat
permitter megengedni
persona személy
personal személyes
pertiner tartozik
pesante súlyos
peter kér
petra
phono hang-
phrase mondat
pinger fest
pisce hal
placer tetszik; öröm
placiar elhelyez, helyet ad
planca polc
plano terv
platteforma peron
platto tál, fogás
plen tele
plenar megtölt
plorar sír
plure, plur több... (néhány)
plus több (több, mint...)
plus que több mint
plus tosto inkább; hamarabb, korábban
pluver esik (eső)
pluvia eső
pluviose esős
poc(o), pauc(o) kevés, néhány
pois que mivel, mivelhogy, miután
polite udvarias, csiszolt
poner helyez
popular népszerű
population lakosság
populo nép
porta ajtó, kapu
portar visz, hoz
porta-voce szóvivo
porto kikötő
position helyzet
posseder birtokol
possessor tulajdonos, birtokos
possibile lehetséges
post után, mögött
post haber miután
post que mivel, mivelhogy, miután
posta posta
postea azután, utána
postero postás
postmeridie délután
potente képes, hatalmas
potentia képesség, hatalom
poter képes; tud; -hat
povre szegény
práctic gyakorlati
practicabile kivihető, megtehető
prandio ebéd
pre- elő-, előre
precar kér
preceder megelőz
precio ár
preferer előnybe részesít
prender vesz (kézbe)
preparar elkészíteni
presente jelenlévő, jelen
presentia jelenlét
presidente elnök
pressa sajtó
presso mellett; -nál -nél
preste gyors; kész
presto gyorsan
presupponer előfeltételez
pretender fenntart, hitelesít
preter mellett, (vminek a) mentében
primavera tavasz
prime első
primo először
prioritate elsőbbség
pro -ért; miatt; -ra, -re; számára
probabile valószínű
probar kipróbál
producer produkál, létrehoz
production produkció
producto produktum, gyártmány
professor professzor, tanár
profunde mély
profundor mélység
programma program
progreder [-gred-/-gress-] halad, előre megy
progresso haladás
prohibir tilt
projectar tervez
promissa ígéret
promitter ígérni
pronunciar kiejteni (beszédben)
proponer javasol
proposition javaslat
proprie saját
proque, proqué? miért; mert, miért?
prospere virágzó
protesto tiltakozás
proverbio közmondás
provocar provokál
proxime közeli
public nyilvános
publicar publikál
publico közönség
púera lány
puero fiú
qua mint
qual, qual? milyen, milyen?
qualque néhány
quando mikor; amikor
quante ahány, amennyi
quanto mennyi; amennyi; amennyire
quarto negyed
quasi majdnem, csaknem, szinte, mintha
que amely, amelyet; amelyek, amelyeket, hogy
que? mi? mit? mik? miket? Melyik?
question kérdés
qui ki, kit, aki, akit, kik, kiket
qui? ki? kik? kit? kiket?
quiete nyugodt
quotidian mindennapi
radice gyökér, gyök
rápide gyors
rapidemente gyorsan
rar ritka
rasar se borotválkozni
ration ész, értelem, ok, igaza vkinek
rational ésszerű
re -ról, -ről (csak szellemi mi értelemben)
realisation megvalósítás
recente legutóbbi
recerca kutatás
recercar kutat
reciper kap
recognoscer felismer
recommendar ajánl
recte egyenes
refrescar felfrissül
rege király
regina királyné, királynő
region körzet
registration felvétel
registro nyilvántartás
regno királyság
regratiar megköszön
regrettabilemente sajnos
regrettar sajnál
reguardar néz
reimpler kitölt
relation viszony
relative viszonylagos, vonatkozó
remaner marad
remarcabile észrevehető
remediar helyrehoz, orvosol
render lehetővé tesz
reparation javítás
repasto étel, étkezés
replicar visszavág
reportar tudósít, beszámol
reporto riport, beszámoló
reprochar szemrehány
reservar lefoglal
resolute határozott
resolution határozat
responder felel, válaszol
responsa felelet, válasz
restar marad
restaurante vendéglo, étterem
resto maradék
rete, interrete háló, világháló (internet)
retornar visszatér
retro ezelőtt, azelőtt, visszafelé
revenir visszajön
revider viszontlát
revista szemle
ric gazdag
ricchessa gazdagság
rider nevet
rigide merev
risco kockázat
riso nevetés
roba ruha
rosa rózsa
rota kerék
rubie piros
ruíto zaj
sábbato szombat
sal
sala terem
salin sós
salsicia kolbász
salutar üdvözöl
salute üdvözlet
salvar megmenteni
salvo kivéve
san egészséges
sanguine vér
sanitate egészség
saper tud
satis elég
satisfaction megelégedés
scala lépcső, fok
scarpa cipő
scena színpad
schola iskola
scientia tudomány
scientific tudományos
scriber írni
se magát
secrete titkos
secreto titok
seculo évszázad
secunda másodperc
secunde második
secundo szerint
secur biztos
sed de, hanem
seder ülni
seder se leülni
sedia karosszék
seliger választ
semblar tűnni
semper, sempre mindig
senior úr
seniora asszony, hölgy
senioretta kisasszony
sentimento érzelem
sentir érez
sentir se érzi magát
septe hét (szám)
septimana hét (időegység)
septimanal hetilap
sequente következő
sequer követ
sera lesz
seriose komoly
sero szérum
servicio szolgálat
servitor felszolgáló
session ülés
si igen; ha, olyan annyira
si il vos place! kérem!
si...que olyan...hogy
sia legyen; akár
sic száraz
signatura aláírás
significar jelenteni
signification jelentőség
signo jel
silente csendes
silentio csend
simile hasonló
simple, símplice egyszerű
sin nélkül
singule egyetlen
sinistre bal
sino kebel
sobrie józan
sol egyedüli
Sol Nap
solemne ünnepélyes
soler szokja, szokott
solmente, solo csak
solution megoldás
son vannak
sonar hangzik
soniar álmodni
sonio álom
sono hang
soror nővér, húg
sortir kimegy
sovente gyakran
specialisar szakosít
speculo tükör
sperar remél
stadio stádium
standardisar szabványosít
star áll
station állomás
stato állapot, állam
statounitese egyesült-államokbeli
stella csillag
stomacho gyomor
stoppar megáll, megállít
strata út, utca
structural strukturális
studente diák, egyetemi hallgató
studiar tanulmányozni
studio tanulmány
stupide ostoba
su az övé
sub alatt
subite hirtelen
subito hirtelenül
subjecto tárgy, tantárgy
sublevar se emelkedik
succeder sikerül
successo siker
succo de fructo gyümölcslé
sud dél
sudor izzadtság
sufficer elegendő van
sufflo sóhaj
suffrentia szenvedés
suffrer szenved
suggerer sugall
súper -on, -en, -ön; felett
superficie felület, felszín
superflue felesleges
suppa leves
supplementar kiegészíteni
supponer feltételez
supportabile elviselhető
supra felül, felett
sur -on, -en, -ön
surprender meglep
surprisa meglepetés
surrider mosolyog
sympathia rokonszenv
sympathic rokonszenves
synopse áttekintés
tábula asztal
tacer hallgat (nem beszél)
tacto tapintat, ütem, érintés
tal ilyen, olyan, annyira
támen mégis
tante annyi
tanto annyi, annyira
tanto...como olyan...miként
tarde késő
tassa csésze
tecto tető, mennyezet
telephono telefon
television televízió
témpore idő
tener tart
tenere gyengéd
terra föld
terríbile szörnyű
testa fej
texto szöveg
theatral színházi, színpadias
thema téma, tárgy
timer fél
timide félénk
timor félelem
tirar húz
toccar érint
tono zenei hang
tornar fordít
tornar se fordul
tosto hamar
tote le mundo mindenki
tote, integre minden (mn.)
totevia mégis
toto minden (fn.)
tractar foglalkozik vmivel, kezel vmit
tracto időtartam, intervallum
traducer fordít
trágic tragikus
traher von
tráino (i=y) vonat
tranquille nyugodt
trans keresztül, túl
transir átmegy
transmitter közvetít
travaliar dolgozik
travalio munka
tremular remeg
tribuna szónoki emelvény
triste szomorú
troppo túlságosan
trovar talál
tu te, a tied
tum, tunc akkor
ubi, ubi? hol; ahol, hol?
ubique mindenütt
ulle bármelyik, bármilyen
ultime utolsó
ultra túl
un egy
un poco egy kissé
unda hullám
unir egyesíteni
unite egyesített, egyesült
universitate egyetem
universo világegyetem
unquam valaha
urban városi
urbe város
usabile használható
usar használ
usate használt
usque (a) -ig
usque nunc eddig
utile hasznos
utilisar hasznosítani
vacue üres
vader megy
varie különféle
vaste kiterjedt
vender elad
venditor eladó
venditrice eladónő
venerdí péntek
venir jön
ventre has
ver igaz
verbal igei
verde zöld
verdura zöldség
verso felé
vespere este
vestimento ruházat
vestir se öltözködni
vetule, vetere öreg
via el; út
viage utazás
viagiar utazik
vice -szer, -szor, -ször
vicin szomszédos
victima áldozat
victor győztes
victoria győzelem
vider lát
village falu
vincer győz
vino bor
viril férfias
virilitate férfiasság
viro férfi
visage arc
visita látogatás
visitar meglátogatni
vista nézet, látvány
viste tekintve
vita élet
vital életfontosságú
vitro pohár
vive élénk
viver él
vivificante éltető
vocabulario szójegyzék
vocar hív
voce hang
volar repül
voler akar
vos ti; Ön, Önök
vostre a tiétek
vulnerar megsebezni
vulnere sebesülés, sebesült
west nyugat
lábfej pede
lábszár gamba
lágy molle
lakás appartamento
lakik habitar
lakóház domicilio
lakos habitante
lakosság population
lány púera
lánya vkinek filia
lányunoka nepota
lassú lente
látni vider
látogat frequentar
látogatás visita
leány- fiók filial
lecke lection
lefoglal reservar
a legjobb le melior, le plus bon
legalább al minus
legutóbbi recente
legyen; akár sia
lehetetlen impossibile
lehetővé tesz render
lehetséges possibile
lejön, alászáll descender
leköt absorber
lelkes enthusiastic
lelkesedés enthusiasmo
lemez, diszk disco
lent in infra
lényeges essential
lépcső scala
lépés passo
lerombol destruer
lesz sera
lesz, válik vmivé devenir
létezik exister
létrehoz, alapít establir
leülni seder se
levego aere
levél léttera, líttera
levél (fáé) folio
leves suppa
levezet, leszármaztat derivar
levonja a következtetést concluder
link, kötelék ligamine
cavallo
lovagolni cavalcar
ma hodie
madár ave
(saját) maga ipse, mesme
magas alte
magát se
majdnem, csaknem, szinte, mintha quasi
már ja, jam
marad remaner, restar
maradék resto
más, másik áltere
második secunde
másodperc secunda
másutt alterubi
még ancora
még nem nondum
megakadályoz impedir
megakadályozás impedimento
megáll, megállít stoppar
megállapítani constatar
megállít arrestar
megbocsátani excusar
megegyezés convention
megelégedés satisfaction
megelőz preceder
megengedni permitter
megért comprender
megfelelő correspondente
meggondol, tekint considerar
meghal morir
megházasodik maritar se
mégis támen, totevia
megjegyez, észrevesz notar
megjelenik, tűnik apparer, parer
megkap obtener
megkísérel effortiar se
megkönnyít facilitar
megköszön regratiar
meglátogatni visitar
meglehetősen assatis
meglep surprender
meglepetés surprisa
megoldás solution
megsebez ferir, vulnerar
megsért offender
megszakítás interruption
megszűnik cessar
megtakarítás economisation
megtámadni, hozzálátni vmihez attaccar
megtanul apprender
megtölt plenar
megvalósítás realisation
megy ir, vader
meleg calide
melegség, hő calor
mellett juxta
mellett, vminek a mentében preter
mellett; -nál -nél presso
mellkas pectore
mély profunde
mélység profundor
menetel marchar
mennyi; amennyi; amennyire quanto
menteni, megmenteni salvar
menü menu
mer, merészel osar
mérés, mérték mensura, mesura
merev rigide
mesél narrar
méter metro
meztelen nude
mi, minket nos
mi? mit? mik? miket? Melyik? que? (qu=k)
mialatt durante que
miatt a causa de
miénk nostre
miért; mert proque
mikor; amikor quando
miközben dum
milyen qual
mindazonáltal nonobstante
mindegyik, minden egyes cata
minden omne, integre
minden (fn.) toto
minden (mn.) tote
mindenki tote le mundo
mindennapi quotidian
mindenütt ubique
mindig semper, sempre
mindkettő ambe
mint qua
mint, miként como
miután post haber
mivel, mivelhogy, miután post que
mód maniera
modern, korszerű moderne
módszer methodo
mögött detra
mondani dicer
mondat phrase
mos lavar
mosakodni lavar se
mosolyog surrider
most nunc
motorkerékpár motorcyclo
mozgalom movimento
mozgat mover
műkedvelő amator
múlt passato
munka travalio
munka, mű obra
munkás obrero
mutat monstrar
mutat, jelez indicar
művel, termeszt cultivar
művelő, termesztő cultivator
művészet arte
nagy grande
nagyapa granpatre
nagyobb major
nagyon multo
-nak, -nek; -hoz, -hez, -höz; -ra, re; -nál -nél; stb. a
-nak a -nek a; -ról, -ről; stb. de
-nál, -nél apud
nap die, jorno
Nap Sol
nedves humide
negyed quarto
néha, olykor a vices
néhány alcun, alicun
néhány, kevés pauc(o), poc(o)
néhány qualque
nehéz diffícile
neked a te; te
nélkül sin
nélkülözhetetlen indispensabile
nem non, no
néma mute
nemde? nonne?
nemzedék generation
nemzet nation
nemzetközi international
nép populo
népszerű popular
név nómine
nevel educar
nevet rider
nevetés riso
nevez appellar
néz reguardar
nézet, látvány vista
fémina
nőnemű, női feminin
növekedik crescer, augmentar
nővér, húg soror
nyak collo
nyár estate
nyári estive
nyelv lingua, idioma
nyelvi linguistic
nyer ganiar
nyilvános public
nyilvántartás registro
nyilvánvaló evidente
nyugalom calma
nyugat west
nyugodt quiete, tranquille
nyugtalan inquiete
nyugtat calmar
ő (férfi), az, a ille
ő, az (dolog) illo
ő, az (nő) illa
óhajt desirar
ok causa
ők (személyek) illes
okoz causar
oktató instructor
oktató instruer
olcsó módic
oldal latere
öltözködni vestir se
olvas leger
olvasmány lectura
olvasó lector
olyan...hogy si...que
olyan...miként tanto...como
-on, -en, -ön sur
-on, -en, -ön; felett súper
óra (eszköz) horologio
óra (időegység) hora
öreg vetule, vetere
óriási gigante
öröm gaudio
orr naso
ország pais
örül gauder
orvos médico
orvosi, orvos- medical
orvosolni, gyógykezelni medicar
orvosság, gyógyszer medicamento
összehasonlít comparar
összeomlás collapso
összeszed compilar
összhangban van vmivel conforme a
összpontosítás concentration
ostoba stupide
ősz autumno
osztály departimento
őt (nőt) la
óta desde
ott ibi, illac
otthon (határozószó) in casa
övé, az övé su, le sue
pad banco
panaszkodik lamentar
pár par
park parco
példa exemplo
péntek venerdí
pénz moneta, pecunia
pénztár cassa
pénztárosnő cassera
perc minuta
peron platteforma
piac mercato
pillanat momento
piros rubie
poggyász bagage
pohár vitro
pokol inferno
polc planca
polgár cive
polgári civil
pontos exacte
posta posta
postás postero
produkál, létrehoz producer
produkció production
produktum producto
professzor, tanár professor
program programma
provokál provocar
publikál publicar
rádió radio
ragyog brillar
ragyogó brillante
rák (betegség) cancere
reggel matino
reggeli jentáculo
régi ancian
régiség, antikvitás antiquate
régóta depost longe
remeg tremular
remél sperar
rend ordine
rendel commandar
rendelkezésre álló disponibile
rendetlenség disordine
rendez, elrendez arrangiar
rendkívül nagy enorme
rendkívüli extraordinari
repül volar
repülőgép avion
rész parte
riport, beszámoló reporto
ritka infrequente, rar
rögzít fixar
rokon (nem vérrokon) affin
rokonság affinitate
rokonszenv sympathia
rokonszenves sympathic
-ról, -ről (csak szellemi mi értelemben) re
rossz, rosszul mal
rosszabb pejor
rosszabbul pejo
rövid curte, breve
rózsa rosa
ruha roba
ruhatár guardaroba
ruházat vestimento
saját proprie
sajnál regrettar
sajnos regrettabilemente
sajt caseo
sajtó pressa
sapka cappello
sárga jalne
sebesülés, sebesült vulnere
segéd auxiliar
segéd- auxiliari
segít adjutar
segítség appoio
sejt cellula
sem ni
semmi nihil, nil
senki nemo
sértés offensa
sétálni ambular
siet hastar se
sikerül succeder
siker successo
sír plorar
sal
sógor fratre affin
soha núnquam, non...jammais
sóhaj sufflo
sok, sokat multe
sokaság multitude
sokoldalú multilateral
során, alatt (idoben) durante
sós salin
sőt, még...is mesmo
sötét obscur
stádium stadio
strukturális structural
sugall suggerer
süllyeszt bassar
súlyos grave, pesante
süt frir
szabad libere
szabadalom licentia
szabványosít standardisar
száj bucca
szakosít specialisar
szakosított specialisate
szálloda hotel
szám número
szamár asino
számítógép computator
számol contar
számos numerose
számtalan innumerabile
szándék intention
szándékozni intender
száraz sic
szavatol garantir
szavatosság garantia
szegény paupere, povre
széles large
szem oculo
személy persona
személyes personal
szemle revista
szemrehány reprochar
szentelni dedicar
szenved suffrer
szenvedés suffrentia
szép belle
-szer, -szor, -ször vice
szerda mercuridí
szerény modeste
szeret amar
szeretet, szerelem amor
szeretetre méltó amabile
szerint secundo
szerv organo
szervezet organisation
sziget insula
szín color
színházi, színpadias theatral
színpad scena
szív cardiac, corde
szívélyes cordial
szó parola
szoba cámera
szójegyzék vocabulario
szokatlan inusual
szőke blonde
szokja, szokott soler, sole
szolgálat servicio
szombat sábbato
szomorú triste
szomszédos vicin
szónok orator
szónoki emelvény tribuna
szórakozás intertenimento
szórakoztató amusante
szorgalmas diligente
szorgalom diligentia
szörnyű terríbile
szószék cathedra
szótár dictionario
szöveg texto
szóvivő porta-voce
szüksége van besoniar
szükséges necesse
szükséglet besonio
születési natal
születik nascer
szülők parentes
szünet pausa
szürke gris
tábor campo
tag membro
tágas, bő ample
tájékoztatás information
tájékoztatni informar
tájszólás dialecto
takar coperir
tál, fogás platto
talál trovar
találkozás incontro
találkozik incontrar
találmány invention
talán forsan
támadás attacco
tanács consilio
tanít inseniar
tanítás inseniamento
tanítómester magistro
tankönyv, kézikönyv, kézi manual
tantárgy, tárgy subjecto
tanulmány studio
tanulmányozni studiar
tanya ferma
tapintat, ütem, érintés tacto
társaság compania
tart tener
tartalmaz continer
tartalom contento
tartani (időben) durar
tartozik pertiner
tartozik vmihez, vkihez appertiner a
tavasz primavera
távoli lontan
távozni partir
te, a tied tu
tegnap heri
tehát dunque
tej lacte
tejszín crema
tekintve viste
tél hiberno
tele plen
telefon telephono
telel hibernar
televízió television
téma, tárgy thema
templom, egyház ecclesia
tenger mar
tény facto
térd geniculo
terem sala
teremt crear
teremtő creator
terjeszt diffunder
terjesztés diffusion
természet natura
természetesen naturalmente
terület area
terv plano
tervez projectar
test corpore
tesz, csinál facer
tető, mennyezet tecto
tetszik; öröm placer
ti; Ön, Önök vos
tiétek vostre
tilt prohibir
tiltakozás protesto
tiszta nette
tisztelt estimate
titkos secrete
titok secreto
laco
több (több, mint...) plus, plus que
több... (néhány) plure, plur
tökéletes perfecte
tól, -től; -ból, -ből ab
torok gorga
történet historia
történik evenir, occurrer
továbbá in addition
tragikus trágic
tud saper
tudniillik a saper
tudomány scientia
tudományos scientific
tudósít, beszámol reportar
tudósítás reportero
tulajdonos, birtokos possessor
tükör speculo
túl ultra
túl, sok nimie, nimis
túloz exaggerar
túlságosan troppo
tűnik parer
tűnni semblar
türelmes patiente
türelmetlenség impatientia
tűz foco
udvarias, csiszolt polite
üdvözlet salute
üdvözöl salutar
úgy, ahogy; úgy, mint de sorta que
úgy, hogy de maniera que
ugyanaz le mesme
ugyanazt lo mesme
ügyesség habilitate
ügynökség agentia
új nove
ujj digito
újság jornal
ülés session
ülni seder
ünnepel celebrar
ünnepélyes solemne
ünneplés celebration
(fiú) unokája vkinek granfilio
úr senior, dómino
ural dominar
üres vacue
Úristen Domino Deo
űrlap formulario
úszik natar
üt batter, frappar
út, utca via, strata
után, mögött post
után, óta depost
utazás viage
utazik viagiar
útitárs con-viagiator
utolsó ultime
vagy o
vaj butyro
vajon esque
-val, -vel con
-val, -vel, által per
valaha jammais, unquam
valahol alicubi
valami alique
valamikor aliquando
válaszol responder
választ seliger
váll humero
valójában de facto
valószínű probabile
változik cambiar
van es, esser
van neki (vmije) haber
vannak son
vár expectar, attender
váratlan inexpectate
város urbe
városi urban, citate
vasárnap domínica
vásárol comprar
vasút ferrovia
vég; cél fin
végül finalmente
vél opinar
vélemény opinion
vendéglő, étterem restaurante
ver batter
vér sanguine
vesz (kézbe) prender
vesz, vásárol emer
veszély periculo
vetkőztet disvestir
vezet ducer
vidám allegre
vidék campania
világ globo, mundo
világegyetem universo
világi mundial
világos clar
villa furchetta
villám fulmine
villamosság electricitate
villany- eléctric
virág flor
virágzó prospere
visszajön revenir
visszatér retornar
visszavág replicar
visz, hoz portar
viszontlát revider
viszontlátásra! a revider!
viszony relation
viszonylagos, vonatkozó relative
vita debatto, discussion
vitatkozik discuter
vizsga examine
vizsgálat examination
vizsgázik examinar
vizsgázó examinando
vizsgáztató examinator
vki (férfi) alcuno
vki (nő) alcuna
volt esseva
von, húz traher
vonat tráino (i=y)
vonz attraher
vonzerő attraction
vonzó attractive
zaj ruíto
zavarba hozni embarassar
zene musica
zenei musical
zenei hang tono
zenész musico
zokni calcetta
zöld verde
zöldség verdura
Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768