Interlingua - nemzetközi nyelv
Dictionario - Szótár (A - K)

Egy kis szótárat állítottunk össze, amelyben a legfontosabb, mintegy 1500 szó, kifejezés szerepel interlingua és magyar ill. magyar és interlingua nyelven, betűrendben. (A dictionario szerkesztésekor főleg a Stenström - Jeszenszky féle tankönyvben szereplő szavakból merítettünk, de kibővítettük a mai kor számos szavával.)

Dictionario - Szótár (A - K)

/Dictionario - Szótár L - Z/

Interlingua Magyar Magyar Interlingua

a -nak, -nek; -hoz, -hez, -höz; -ra, re; -nál -nél; stb.
a pena alig
a saper tudniillik
a transverso át
a traverso de keresztül
a ubi? hova?
a vices néha, olykor
ab tól, -től; -ból, -ből
abandonar elhagy
absorber leköt
accentuar hangsúlyoz
acceptar elfogad
accidente baleset
accompaniar elkísér
action akció
adder hozzáad
adeo Istenhozzád
adjutar segít
admirar csodál
aere levegő
affabile barátságos
affin rokon (nem vérrokon)
affinitate rokonság
agentia ügynökség
ager cselekszik
agradabile kellemes
al incontro de felé
al minus legalább
alcun, alicun néhány
alcuna, alcuno vki (nő) (férfi)
alicubi valahol
alimento élelmiszer
aliquando valamikor
alique valami
allegre vidám
alora akkor
alte magas
áltere más, másik
alterubi másutt
amabile szeretetre méltó
amar szeret
amator mukedvelő
ambe mindkettő
ambiente környezet
ambular sétálni
amíco barát
amor szeretet, szerelem
ample tágas, bő
amusante szórakoztató
ancian régi
ancora még
anno év
annunciar bejelent
anque is
ante előtt
antea előzőleg
antiquate régiség antikvitás
antique antik
aperir kinyit
apparer, parer megjelenik, tűnik
appartamento lakás
appellar nevez
appello felhívás
appertiner a tartozik vmihez, vkihez
appetito étvágy
appoio segítség
apportar hozni
apprehension aggodalom
apprender megtanul
approbation elismerés
approchar se (ch=sh) közeledik
apud -nál, -nél
arbore fa (élő)
architecto építész
arder ég, izzik
area terület
argento ezüst
arrangiar rendez, elrendez
arrestar megállít
arrivar érkezni
arte művészet
articulo cikk
ascender felmenni
ascoltar hallgatni
assatis meglehetősen
assecurar biztosít
assemblea gyűlés
assi így, úgy
association egyesület
attaccar megtámadni, hozzálátni vmihez
attacco támadás
attender vár
attention figyelem
attinger elér
attractive vonzó
attraher vonz
attraction vonzerő
audir hallani
augmentar növekszik
aure fül
auro arany
authentic hiteles, valódi
automobile autó
autumno ősz
auxiliar segéd
avantage előny
avante el
avantiar fejlődik, előre megy
ave madár
avion repülőgép
azur kék
bagage poggyász
banco pad
banio fürdő
base bázis
basio csók
bassar süllyeszt
basse alacsony
bastante elegendő
batter üt, ver
belle szép
ben jól
benqué, ben qué ámbár, noha
benvenite Isten hozott
besoniar szüksége van
besonio szükséglet
biber iszik
biberage ital
bibliotheca könyvtár
bicyclar kerékpározik
bilateral kétoldalú
billet jegy
blanc fehér
blonde szőke
bon
boteca bolt
bracio kar
breve rövid
brillante ragyogó
brillar ragyog
brun barna
bucca száj
butyro vaj
cader esik
caffe kávé
calcea harisnya
calcetta zokni
calcular kiszámítani
calide meleg
calma nyugalom
calmar nyugtat
calor melegség, ho
cambiar változik
cámera szoba
camerada bajtárs, pajtás
camisa ing
campania vidék
campo tábor
cancere rák
cantar énekel
cantator énekes
cantatrice énekesnő
canto ének
capace képes
capace de képes vmire
capacitate képesség
capillos haj
capital fő-, főváros
capitano kapitány, százados
cápite fej
captivar elfog
capturar elfog, elkap
car drága, kedves
car, expensive drága, költséges
cardiac szív
carne hús
carta kártya
casa ház
casco bukósisak
caseo sajt
caso eset
cassa pénztár
cata mindegyik, minden egyes
catena lánc
cathedra szószék
causa ok
causar okoz
cavalcar lovagolni
cavallo
celar elrejt
celebrar ünnepel
celebration ünneplés
cellula sejt
celo égbolt
centralisation központosítás
centro központ
cercar keres
certe bizonyos
certo bizonyára
cessar megszűnik, megáll
charmante (ch=sh) elbuvölő
ci itt
circa, circum körül
citate városi
cive polgár
civil polgári
clar világos
clauder bezár
clave kulcs
cocer főz
coclear kanál
cognoscentia ismeret
cognoscer ismer
collapso összeomlás
collega kartárs
colliger gyűjt
collo nyak
color szín
comenciamento kezdet
comenciar kezd, kezdődik
commandar rendel
commun közös
communicar közöl
communication kommunikáció, érintkezés
como mint, miként
como? hogyan?
compania társaság
comparar összehasonlít
compatriota honfitárs
compilar összeszed
compler befejez
comprar vásárol
comprender megért
computator számítógép
con -val, -vel
concentrar koncentrálni
concentration összpontosítás
concluder levonja a következtetést
conclusion következtetés
conferentia konferencia
conforme a összhangban van vmivel
confortabile kényelmes
congresso kongresszus
consentir egyetért
considerar meggondol, tekint
consilio tanács
consister de állni vmiből
constante állandó
constatar megállapítani
construction építés
construer épít
contar számol
contente elégedett
contento tartalom
continer tartalmaz
continuar folytat
continuation folytatás
contra ellen
convenir illik, megfelel, egyezik
convention megegyezés
conversation beszélgetés
con-viagiator útitárs
con-viagiatrice útitársnő
coperir takar
corbe kosár
corde szív (szerv)
cordial szívélyes
corpore test
correlation korreláció, kölcsönös viszony
correspondente megfelelő
cosa dolog
costar kerül vmibe
crear teremt
Creator Teremtő
creder hisz
crema tejszín
crescer növekedik
crise krízis, válság
critar kiált
critica kritika
critico kritikus, válságos
cruel kegyetlen
cuje aki(k)nek a
cultello kés
cultivar művel, termeszt
cultura kultúra
curiose kíváncsi
currer fut
currero futár
curte, breve rövid
cute bőr (élő)
cyclo ciklus
dama hölgy
dar ad
data dátum
de -nak a -nek a; -ról, -ről; stb.
de facto valójában
de maniera que úgy, hogy
de novo ismét, újra
de qui akinek a(z)
de sorta que úgy, ahogy; úgy, mint
de ubi? honnan?
dea istennő
debatto vita
deber kell
debile gyenge
decider elhatározni
decision elhatározás
dedicar szentelni
delegar delegál
delegato delegátus, küldött
deman holnap
demandar kérdez
demonstration demonstráció, bemutató
dente fog (fn)
deo isten
departimento osztály
depost után, óta
depost longe régóta
derecto jog
derider kinevet
derivar levezet, leszármaztat
descender lejön, alászáll
desde óta
designar kijelöl
desirar óhajt
desiro óhajtás
destruer lerombol
detra mögött
devenir lesz, válik vmivé
dextre jobb (oldal)
dialecto tájszólás
dice mond
dicer mondani
dictionario szótár
die nap
diffícile nehéz
diffunder terjeszt
digito ujj
diligente szorgalmas
diligentia szorgalom
diminuer csökkent
dinar estebéd
diriger se irányul
dis- (fosztóképzo)
disagradabile kellemetlen
disco lemez, diszk
discoperir felfedezni
discrete diszkrét
discurso előadás
discussion vita
discuter vitatkozik
disordine rendetlenség
disparer eltűnik
disponibile rendelkezésre álló
dissolution feloldódás
distantia különbség, távolság
disveloppamento fejlesztés
disveloppar fejleszteni
disvestir vetkőztet
diverse különböző
divider feloszt
division felosztás
dolor fájdalom
domicilio lakóház
dominar ural
domínica vasárnap
dómino úr
Domino Deo Úristen
domo ház
donar ajándékoz
dono adomány, ajándék
dormir alszik
dorso hát
dubita kétség
ducer vezet
dulce édes
dum miközben
dunque tehát
duo kettő
dur kemény
durante során, alatt (időben)
durar tartani
e és
ecce íme
ecclesia templom, egyház
economisation megtakarítás
edificio épület
edition kiadás
educar nevel
effecto hatás
effortiar se megkísérel
effortio erőfeszítés
ego én-je vkinek
elaborar kidolgoz
eléctric villany-
electricitate villamosság
electronic elektronikus
elegante elegáns
elementari elemi, kezdő
embarassar zavarba hozni
emer vesz, vásárol
emission adás
emotion érzelem
enorme rendkívül nagy
enthusiasmo lelkesedés
enthusiastic lelkes
entrar belép
entrata bejárat
epidemiologic járványos
epocha korszak
equipamento felszerelés, berendezés
era korszak, éra; volt
es van
escappar elszökik
esque (qu=k) vajon
essayo értekezés
esser van
esseva volt
est kelet
establir létrehoz, alapít
estate nyár
estimate tisztelt
estive nyári
estranie idegen, külföldi
estraniera külföldi nő
estraniero külföldi férfi
etage emelet
etate kor
étiam is
evenir történik
evidente nyilvánvaló
evitar elkerül
ex ból, ből; közül
exacte pontos
exaggerar túloz
examinar vizsgázik
examination vizsgálat
examinator vizsgáztató
examine vizsga
excambio csere
excambiar cserél
excellente kitűnő
exception kivétel
excusa bocsánat
excusa! bocsáss(-atok stb.) meg
excusar megbocsátani
exemplo példa
excepte kivéve
exiger igényel, követel
exir kimegy
exister létezik
exito kijárat
expectar vár
expensive drága
explicar kifejt
exploder kitör
explosion kitörés
exprimer kifejez
extra kívül
extracto kivonat
extraordinari rendkívüli
fabrica gyár, műhely
fabricar gyárt
face csinál
facer tesz, csinál
facie arc
fácile könnyű
facilitar megkönnyít
facto tény
familia család
fatigate fáradt
favor jóindulat
favorir kedvel
favorite kedvenc
fede csúnya
felice boldog
fémina
feminin nőnemű, női
ferir megsebez
ferma tanya
ferrovia vasút
filia lánya vkinek
filial leány- fiók
filio fia vkinek
fin vég; cél
finalmente végül
finir befejez
fixar rögzít
fixe fix, rögzített
flor virág
fluente folyékonyan
fluer folyik
foco tűz
folio levél (fáé)
foras, foris kívül
forma alak
formar alakít
formulario űrlap
fornir gondoskodik
forsan talán
forte erős, erősen
fortiar kényszerít
frappar üt
fratre fivér
fratre affin sógor
frequentar látogat
frequente gyakori
fresc friss
frigide, frigor hideg
frir süt
fronte homlok
fulmine villám
fumar dohányzik
fumator dohányzó
fundo vminek a feneke, alja
furchetta villa
futur jövendő
gamba lábszár
ganiar nyer
garantia szavatosság
garantir szavatol
gauder örül
gaudio öröm
general általános
generation nemzedék
geniculo térd
gigante óriási
glacie jég
global globális, világméretű
globo világ
gorga torok
grande nagy
granfilio unokája vkinek
granpatre nagyapa
grate hálás
gratia köszönet
gratias köszönöm (köszöneteket)
gratitude hála
grave súlyos
gris szürke
gruppo csoport
guardaroba ruhatár
guerra (u=w) háború
gustar ízlik
ha bír (van neki)
haber van neki vmije
habilitate ügyesség
habitante lakos
habitar lakik
hastar se siet
heri tegnap
heróe hős
hesitar habozik
hibernar telel
hiberno tél
hic itt
historia történet
hodie ma
hómine ember, férfi
hora óra (időegység)
horologio óra (eszköz)
hospital kórház
hotel szálloda
humano emberi lény
humero váll
humide nedves
hypothese hipotézis
i.e.= isto es azaz
ibi ott
idea eszme
identic azonos
idioma nyelv
idiota hülye
il (személytelen alany)
illa ő, az (nő)
illac ott
ille ő (férfi), az, a
illes ők (személyek)
illo ő, az (dolog)
immediate közvetlen, azonnali
immediatemente azonnal
impatientia türelmetlenség
impedimento megakadályozás
impedir megakadályoz
importante fontos
impossibile lehetetlen
impressionar benyomást gyakorol
in -ban, -ben, -ba, -be
in addition továbbá
in alto felfelé
in avantia előre
in casa otthon (határozószó)
in general általában
in infra lent
in supra fent
in tanto que amennyiben
in vice de, helyett
incontrar találkozik
incontro találkozás
incredibile hihetetlen
indicar mutat, jelez
indiscrete indiszkrét
indispensabile nélkülözhetetlen
inducer belevisz
inevitabile elkerülhetetlen
inexpectate váratlan
infante gyermek
infernal pokoli
inferno pokol
informar tájékoztatni
information tájékoztatás
infra alatt
infrequente ritka
ingrediente hozzávaló, összetevő
initial kezdeti
initiativa kezdeményezés
injection oltás, injekció
innumerabile számtalan
inquiete nyugtalan
inseniamento tanítás
inseniar tanít
insimul együtt
inspirar ihlet
instituto intézet
instructor oktató
instruer oktató
instrumento eszköz, hangszer
insula sziget
integre egész
integremente egész, egészen, teljesen
intender szándékozni
intention szándék
ínter között
interessante érdekes
interessar érdekeltté tenni
interesse érdeklődés
interim, intertanto eközben
interior belső
international nemzetközi
interruption megszakítás
intertenimento szórakozás
intra belül
inusabile használhatatlan
inusual szokatlan
invention találmány
inviar küld
io én
ipse (saját) maga
ir, vader megy
iste ez a(z)
isto ez
isto es ez van
ja, jam már
jacer fekszik
jalne sárga
jam már
jammais valaha
jardin kert
jardinero kertész
jectar dob
jentáculo reggeli
jocar játszik
joco játék, tréfa
jornal újság
jorno nap (időtartam)
jovedí csütörtök
junger kapcsol
justo éppen
juvena fiatal nő
júvene fiatal
juxta mellett
kilometro kilométer
ad dar
adomány, ajándék dono
aggodalom apprehension
ágy lecto
ahány, amennyi quante
ajándékoz donar
ajánl recommendar
ajtó, kapu porta
akar voler
akció action
aki(k)nek a cuje
aki, akit, ami, amit le qual
akinek a(z) de qui
akinek, akiknek vmije cuje a
akkor tunc
akkor alora
alacsony basse
aláírás signatura
alak forma
alakít formar
alapít, létrehoz establir
alatt infra, sub
áldozat victima
alig a pena
alkalom occasion
áll sta
állni star
állandó constante
állapot, állam stato
állni vmiből consister de
állomás station
alszik dormir
(általános alany) on
általában in general
általános general
ámbár, noha benqué, ben qué
amely, amelyet; amelyek, amelyeket, hogy que
Anglia Anglaterra
angol anglese
annyi tante
annyi, annyira tanto
antik antique
anya matre
anyag materia
anyai maternal
anyai, anya- materne
anyanyelv lingua maternal, ~ materne
apa patre
ár precio
arany auro
arc facie, visage
áruház magazin
asszony, hölgy seniora
ásványi mineral
asztal tábula
át a transverso
átmegy transir
áttekintés synopse
autóbusz autobus
autó automobile
az egész le toto
övé, az övé su, le sue
azaz i.e.= isto es
azokat los
azonnal immediatemente
azonos identic
azután, utána postea
bajtárs, pajtás camerada
bal sinistre, leve
baleset accidente
-ban, -ben, -ba, -be in
bankjegy nota de banca
barát amíco
barátságos affabile
bármelyik, bármilyen ulle
barna brun
bázis base
befejez compler, finir
bejárat entrata
bejelent annunciar
belép entrar
belevisz inducer
belsejében vminek al interior de
belső interior
belül intra
benyomást gyakorol impressionar
beszél parlar
beszélgetés conversation
beteg malade
betegség morbo
betű, levél littera
bezár clauder
bír (van neki) ha
birtokol posseder
bizonyára certo
bizonyos certe
biztos secur
biztosít assecurar
bocsánat excusa
bocsáss(-atok stb.) meg excusa!
ból, bol; közül ex
boldog felice
bolt boteca
bor vino
bőr (élő) cute
borotva rasorio
borotválkozni rasar se
burgonya patatas
bukósisak casco
cikk articulo
ciklus cyclo
csak solmente, solo
család familia
cselekszik ager
csend silentio
csendes silente
csere excambio
cserél excambiar
csésze tassa
csillag stella
csinál face
csoda meravilia
csodál admirar
csodás meraviliose
csók basio
csökkent diminuer
csont osso
csoport gruppo
csúnya fede
csütörtök jovedí
darab pecia
dátum data
de mais
de, hanem ma, sed
dél (égtáj) sud
dél (napszak) mediedíe
delegál delegar
delegátus, küldött delegato
délután postmeridie
demonstráció, bemutató demonstration
diák, egyetemi hallgató studente
diszkrét discrete
dobni jectar
dohányzik fumar
dohányzó fumator
dolgozik travaliar
dolog cosa
drága expensive
drága, kedves car
ebéd lunch (lantch), prandio
ébreszteni eveliar
eddig usque nunc
édes dulce
égbolt celo
egész integre
egész, egészen, teljesen integremente
egészség sanitate
egészséges san
egy un
egy kissé un poco
egy...sem nulle
egyáltalán nem non del toto
egyedüli sol
egyenes recte
egyesíteni unir
egyesített, egyesült unite
egyesület association
egyesült-államokbeli statounitese
egyetem universitate
egyetemi universitari
egyetért consentir
egyetlen singule
egymás között inter alia
egyszeru simple, símplice
éjjel nocte
eközben interim, intertanto
él viver
elad vender
eladó venditor
eladónő venditrice
elbűvölő charmante (ch=sh)
elég satis
elegáns elegante
elégedett contente
elegendő bastante
elektronikus electronic
élelmezési alimentari
élelmiszer alimento
elemi, kezdo elementari
élénk vive
elér attinger
élet vita
életfontosságú vital
elfogad acceptar
elfoglalás, birtoklás occupation
elfoglalt occupate
elhagy abandonar
elhatározás decision
elhatározni decider
elhelyez, helyet ad placiar
elismerés approbation
elkerül evitar
elkerülhetetlen inevitabile
elkészíteni preparar
elkísér accompaniar
ellen contra
ellenére malgrado
ellenkezik opponer
ellentét oppósito
elme mente
elmegy passar
elnök presidente
elő- előre pre-
előadás discurso
előfeltételez presupponer
előny avantage
előnybe részesít preferer
előre in avantia
először primo
előtt ante
elrejt celar
első prime
elsőbbség prioritate
elszökik escappar
éltető vivificante
eltűnik disparer
elveszít perder
ember, férfi hómine
emberi lény humano
emel levar
emelet etage
említés mention
én io
ének canto
énekel cantar
énekes cantator
énekesnő cantatrice
engem, nekem me
én-je vkinek ego
enni mangiar (gi=j)
épít construer
építés construction
építész architecto
éppen justo
épület edificio
érdekeltté tenni interessar
érdekes interessante
érdeklodés interesse
eredet orígine
eredeti original
érett matur
érez sentir
érint toccar
érkezni arrivar
erőfeszítés effortio
erős, erősen forte
-ért, számára para
-ért; miatt; -ra, -re; számára pro
értekezés essayo
érzelem emotion, sentimento
érzi magát sentir se
és e
esemény occurrentia
esés cadita
eset caso
esik cader
esik (eső) pluver
eső pluvia
ésszerű rational
este vespere
estebéd dinar
ész, értelem, ok ration
eszik mangiar
eszköz, hangszer instrumento
eszme idea
észrevehető remarcabile
étel, étkezés repasto
étvágy appetito
év anno
évszázad seculo
ez a(z) isto, iste
ezelőtt, azelőtt, visszafelé retro
ezüst argento
fa (élő) arbore
fa (nem élő) ligno
fájdalom dolor
falu village
fáradt fatigate
fehér blanc
fej cápite
fejleszt disveloppar
fejlesztés disveloppamento
fejlődik, előre megy avantiar
fekete nigre
fekszik jacer
félni timer
fél (mn. és fn.) medie
felé verso
felel, válaszol responde
félelem timor
felelet, válasz responsa
félénk timide
feleség marita
felesleges superflue
felfedezni discoperir
felfelé in alto
felfrissül refrescar
felhívás appello
felismer recognoscer
felkelni levar se
felmenni ascender
feloldódás dissolution
feloszt divider
felosztás division
felszerelés equipamento
felszolgáló servitor
feltételez supponer
felül, felett supra
felvétel registration
(vminek a) feneke, alja fundo
fenntart, hitelesít pretender
fent in supra
fény lumine
férfi viro
férfias viril
férfiasság virilitate
férj marito
fest pinger
fia vkinek filio
fiatal júvene
fiatal nő juvena
figyelem attention
fiú puero
fiúunoka nepote
fivér fratre
fix, rögzített fixe
fizet pagar
fő-, főváros capital
fog (fn) dente
foglalkozik vmivel occupar se de
föld terra
földrajzi geographic
folyékonyan fluente
folyik fluer
folyóirat periódico
folytat continuar
folytatás continuation
fontos importante
fordít tornar, traducer
fordul tornar se
(fosztóképző) dis-
főz cocer
friss fresc
fül aure
fürdő banio
fut currer
futár currero
gazdag ric
gazdagság ricchessa
globális, világméretu global
gond pena
gondol pensar
gondolat pensata
gyakori frequente
gyakorlati práctic
gyakran sovente
gyár, muhely fabrica
gyárt fabricar
gyenge debile
gyengéd tenere
gyermek infante
gyökér, gyök radice
gyomor stomacho
gyors rápide, preste
gyorsan presto, rapidemente
győz vincer
győzelem victoria
győztes victor
gyűjt colliger
gyűlés assemblea
gyümölcslé succo de fructo
háború guerra (u=w)
habozik hesitar
hagy lassar
haj capillos
hal pisce
hála gratitude
halad, előre megy progreder [-gred-/-gress-]
haladás progresso
halál, halott morte
halálos, halandó mortal
hálás grate
haldokló moriente
halkan a voce basse
hallani audir
hallgat (csöndben van) tacer
hallgatni ascoltar
háló, internet rete, interrete
halott morite
hamar tosto
hang sono
hang (emberi) voce
hangsúly accento
hangsúlyoz accentuar
hangzik sonar
has ventre
hasonló simile
használ usar
használhatatlan inusabile
használható usabile
használt usate
hasznos utile
hasznosítani utilisar
hát (testrész) dorso
határ, korlát limite
határolt, korlátozott limitate
határozat resolution
határozott resolute
hatás effecto
havi mensual
ház casa, domo
haza patria
házasság maritage
hely loco
helyet ad, elhelyez placiar
helyez mitter, poner
helyzet position
hét septe
hét (idoegység) septimana
hétfő lunedí
hetilap septimanal
hiány manco
hiányzik mancar
hideg frigide, frigor
hihetetlen incredibile
hír nova
hirtelen subite
hirtelenül subito
hisz, hinni creder
hiszen; ugyanis; mivel, hogy nam
hiteles, valódi authentic
hív vocar
nive
hogyan? como?
hol; ahol ubi
hold luna
hölgy dama
holnap deman
homlok fronte
hónap mense
honfitárs compatriota
honnan? de ubi?
hős heróe
hosszú, hosszan longe
hova? a ubi?
hozni apportar
hozzáad adder
hozzávaló, összetevő ingrediente
hülye idiota
hús carne
húz tirar
idegen, külföldi estranie
ideges nervose
idő témpore
időtartam, intervallum tracto
-ig usque (a)
igaz ver
igen; ha si
igényel exiger
ígér promitter
ígéret promissa
így, úgy assi
ihlet inspirar
illat odor
illik, megfelel, egyezik convenir
illusztráció illustration
ilyen, olyan, annyira tal
íme ecce
indiszkrét indiscrete
indulás partita
ing camisa
inkább plus tosto
internet interrete
intézet instituto
írni scriber
irányul diriger se
irodalom litteratura
is anque, étiam
iskola schola
ismer cognoscer
ismeret cognoscentia
ismét, újra de novo
isten deo
Isten hozott benvenite
Istenhozzád adeo
istennő dea
iszik biber
ital biberage
itt ci, hic
ízlik gustar
izzás ardor
játék, tréfa joco
játszik jocar
javaslat proposition
javasol proponer
javítás reparation
jég glacie
jegy billet
jegyzet notitia
jel nota, signo
jelenlét presentia
jelenlévő, jelen presente
jelenteni significar
jelentőség signification
bon
jobb (oldal) dextre
jobb melior
jobban melio
jog derecto
jóindulat favor
jól ben
jön venir
jövendő futur
kanál coclear
kapni reciper
kapcsol junger
kapitány, százados capitano
kar bracio
karácsony Natal
karosszék sedia
kartárs collega
kártya carta
kávé caffe
kebel sino
kedd martedí
kedvel favorir
kedvenc favorite
kegyetlen cruel
kék azur
kelet est
kell deber
kellemes agradabile
kellemetlen disagradabile
kemény dur
kényelmes confortabile
kenyér pan
kényszerít fortiar
képes capace
képes, hatalmas potente
képes; tud; -hat poter
képesség capacitate
képesség, hatalom potentia
kér peter, precar
kérdés question
kérdez demandar
kerék rota
kerékpározik bicyclar
kérem per favor
kérem! si il vos place!
keres cercar
kereskedelmi mercantil
kereskedő mercante
keresztül a traverso de
keresztül, túl trans
kert jardin
kertész jardinero
kerül vmibe costar
kés cultello
késésben in retardo
késő tarde
kétoldalú bilateral
kétség dubita
kettő duo
kever miscer
keverék mixtura
kevés pauc(o), poc(o)
kevesebb minus
kéz mano
kezd, kezdődik comenciar
kezdeményezés initiativa
kezdet comenciamento
kezdeti initial
kézirat manuscripto
ki, kit, aki, akit, kik, kiket qui
kiadás edition
kiált critar
kicsi parve, micre
kidolgoz elaborar
kiegészíteni supplementar
kiejteni (beszédben) pronunciar
kifejez exprimer
kifejt explicar
kijárat exito
kijelöl designar
kikötő porto
kilométer kilometro
kimegy exir, sortir
kinevet derider
kinyilvánít manifestar
kinyit aperir
kipróbál probar
király rege
királyné, királyno regina
királyság regno
kisasszony senioretta
kisebb minor
kiszámítani calcular
kiterjedt vaste
kitölt reimpler
kitör exploder
kitörés explosion
kitűnő excellente
kíváncsi curiose
kivétel exception
kivéve excepte
kivihető, megtehető practicabile
kivonat extracto
kívül extra
petra
kockázat risco
kolbász salsicia
kommunikáció, érintkezés communication
komoly seriose
koncentrálni concentrar
konferencia conferentia
kongresszus congresso
könny lacrima
könnyű fácile, legier, leve
könyv libro
könyvtár bibliotheca
kor etate
kórház hospital
környezet ambiente
korszak epocha
korszak, éra; volt era
körül circa, circum
körzet region
kosár corbe
köszönet gratia
köszönöm (köszöneteket) gratias
követ sequer
követel exiger
következésképpen per consequente
következő sequente
következtetés conclusion
közeledik approchar se (ch=sh)
közeli proxime
közelít approchar (ch=sh)
közmondás proverbio
közöl communicar
közönség publico
közönséges ordinari
közös commun
között ínter
központ centro
közvetít transmitter
közvetlen, azonnali immediate
kritika critica
krízis, válság crise
kulcs clave
küld inviar
külföldi férfi estraniero
külföldi nő estraniera
különböző diverse
különbség, távolság distantia
különféle varie
kultúra cultura
kutat recercar
kutatás recerca
Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768